Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za IV kwartał 2010 r. 2015-01-23 09:23:07
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za IV kwartał 2010 r korekta 2015-01-23 09:22:15
BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. 2015-01-23 09:21:04
Sprawozdanie z wykonania budetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2011 Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Łaziska Górne oraz informacja o stanie Mienia Powiatu Mikołowskiego 2015-01-14 08:23:54
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski sporządzony na dzień 31-12-2010 r. 2014-02-06 10:08:24
Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r. 2014-01-23 11:51:54
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r. 2014-01-23 11:48:20
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010r. 2014-01-23 11:46:00
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzone na dzień 31-12-2010r. 2014-01-23 11:41:11
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2010 r. 2014-01-23 11:30:43
BILANS łączny jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. 2014-01-23 11:21:45
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCI E jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 korekta 2012-04-24 10:01:05
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 korekta 2012-04-24 10:00:48
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za IV kwartał 2011 r. korekta 2 2012-04-24 10:00:19
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 korekta 2012-03-28 09:07:06
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 korekta 2012-03-28 09:04:19
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r 2012-03-28 09:00:55
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r korekta 2012-03-28 08:59:37
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2011 roku 2012-03-28 08:58:26
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 2012-03-28 08:56:57

1 2 3