Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
ZAWIADOMIENIE Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016. 2015-11-20 09:09:05
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020”. 2015-11-19 10:32:02
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016 2015-10-23 12:20:54
OGŁOSZENIE STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu zwanego dalej projektem uchwały. 2015-09-25 10:47:39
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego. 2015-08-27 10:36:18
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017” 2015-03-26 09:35:59
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017” 2015-03-19 13:23:50