Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w okresie od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku 2015-12-23 13:13:34
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów w 2016 roku. 2015-12-18 08:41:29
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego, z siedzibą w Mikołowie 2015-11-23 12:51:58
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025" w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-11-03 13:46:33
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. „Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. 2015-11-03 13:41:29
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025"- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. 2015-11-02 13:38:37
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 - 2025"- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-10-27 11:04:35
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym"- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-10-23 13:09:03
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego - na lata 2016-2025"- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-10-16 08:58:33
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032” - w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-10-06 11:45:32
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. 2015-09-11 12:26:15
Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przy ul.Chopina 8 w Łaziskach Górnych 2015-09-03 13:26:15
Modernizacja schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul.Pokoju 4 2015-09-01 11:50:36
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025"- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-08-26 13:03:18
Przygotowania, przeprowadzenia i opracowania "Diagnozy i analizy społecznej problemów mieszkańców obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego - w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 2015-08-12 13:38:31
Unieważnienie. Modernizację schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w budynku szkoły II Liceum Ogółnokształcącego w Mikołowie przy ulicy Pokoju 4. 2015-08-11 10:53:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie" 2015-07-23 10:52:09
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” 2015-07-14 12:07:48
Modernizacja węzłów sanitarnych na I piętrze w Pracowni Szkolenia Zawodowego w Mikołowie przy ulicy Pokoju 2 2015-07-07 09:26:14
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostw Powiatowego z siedzibą w Mikołowie 2015-04-15 12:02:50

1 2