Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego, z siedzibą w Mikołowie.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 6.11.2015r. 2015-11-06 11:12:15
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn.Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2015r. 2015-10-14 13:42:20
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę zprzedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.10.2015r. 2015-10-13 12:24:21
Mikołów: Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizm Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.10.2015r. 2015-10-13 11:57:56
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn.Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 - 2025- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 1.10.2015r. 2015-10-05 10:50:10
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym- w ramach projektu pod nazwąJ-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.09.2015r. 2015-09-30 12:42:08
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032 w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę zprzedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego. Ogłoszenie zamieszczony w biuletynie zamówień publicznych dnia 1.09.2015r. 2015-09-09 14:04:45
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego - na lata 2016-2025w ramach projektu pod nazwąJ-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 3.09.2015r. 2015-09-03 13:24:14
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.08.2015r. 2015-08-20 09:42:52
Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego ze środków EOG Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.08.2015r. 2015-08-12 13:03:30
Modernizacja schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ulicy Pokoju 4. Ogłószenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.08.2015r. 2015-08-12 10:22:00
Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przy ul. Chopina 8 w Łaziskach Górnych. Ogłószenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 12.08.2015r. 2015-08-12 09:53:55
Modernizacja schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ulicy Pokoju 4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 27.07.2015r. 2015-07-27 12:43:38
Przygotowania, przeprowadzenia i opracowania Diagnozy i analizy społecznej problemów mieszkańców obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego - w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.07.2015r. 2015-07-15 10:04:30
Dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejacych systemów dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 3.07.2015r. 2015-07-13 10:50:00
Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.05.2015r. 2015-06-11 08:21:59
Modernizacja węzłów sanitarnych na I piętrze w Pracowni Szkolenia Zawodowego w Mikołowie przy ulicy Pokoju 2. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.05.2015r. 2015-05-28 11:05:47
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie. Ogłoszewnie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2015r. 2015-03-27 13:17:47
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z hipoterapii oraz organizacja dowozu na zajęcia programowe przewidziane w ramach projektu pn. Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2015r. 2015-03-27 13:17:12
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego z siedzibą w Mikołowie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.03.2015 2015-03-12 09:21:31

1 2