Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r. 2014-01-23 13:13:44
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r. 2014-01-23 13:09:13
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski porządzony na na dzień 31-12-2012 r. 2014-01-23 13:00:15
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r. 2014-01-23 12:54:51
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski sporządzony na dzień 31-12-2012 r. 2014-01-23 12:48:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2012 Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Łaziska Górne oraz informacja o stanie Mienia Powiatu Mikołowskiego 2014-01-23 10:44:30
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEG 2013-12-09 14:06:05
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 2013-10-28 13:57:10
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za III kwartał 2013 r. 2013-10-25 09:59:41
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku 2013-10-25 09:58:33
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 rok 2013-10-25 09:52:45
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 2013-10-25 09:37:03
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodówzwiązanych z realizacjązadańz zakresu administracji rządowej oraz innychzadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca 3 kwartału roku 2013 2013-10-24 08:41:03
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialne 2013-10-24 08:39:15
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH 2013-10-24 08:33:15
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2013-10-24 08:31:55
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku 2013-09-04 11:16:38
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 2013-07-22 11:44:23
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 2013-07-22 11:43:28
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 2013-07-22 11:42:40

1 2 3