Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski sporządzony na dzień 31-12-2011 r. 2014-02-06 09:52:28
Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011 r. 2014-01-23 12:43:17
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011 r. 2014-01-23 12:38:40
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. 2014-01-23 12:32:24
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r. 2014-01-23 12:08:51
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2013-10-23 11:06:59
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku 2012-10-23 12:34:40
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-10-23 12:32:50
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku 2012-10-23 12:29:38
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-10-23 12:26:49
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-10-23 12:24:10
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za III kwartał 2012 r. 2012-10-23 12:12:02
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCI E jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 2012-07-23 08:45:36
Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 2 kwartału roku 2012 2012-07-23 08:44:34
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku 2012-07-23 08:36:37
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 2012-07-23 08:35:39
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 2012-07-23 08:33:12
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za II kwartał 2012 r. 2012-07-23 08:32:52
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku 2012-07-23 08:20:17
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 2012-04-24 10:02:19

1 2