Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodzie technik hodowca koni, która odbędzie się w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” 2012-12-24 11:53:24
HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV - Wynik konkursu 2012-07-12 13:07:49
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV 2012-06-26 09:02:32
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW 2012-05-22 09:39:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania:prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 2012-04-20 08:21:00
dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pok. 209) w ramach realizacji projektu: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 – 2012”. 2012-04-02 10:31:23
dostarczenie laptopa w ramach projektu : „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2012-03-20 09:58:35
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 2012-03-15 10:00:07
UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2012-03-15 09:43:46
dostarczenie mebli na pomoce dydaktyczne do realizowanych zajęć Zestaw Zamek w ramach projektu : „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2012-03-09 10:49:02
dostarczenie laptopa w ramach projektu : „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2012-03-06 11:46:42
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 2012-02-16 14:10:12