ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 

Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 

ORAZ  PODMIOTAMI  WYMIENIONYMI  W  ART. 3  UST. 3  USTAWY  O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  I  O  WOLONTARIACIE 

NA  ROK  2016

Załączniki

Zmiany dokumentu