Sprawozdania za III kw. 2015r.

Sprawozdania za III kw. 2015r.

 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
 2. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2015
 3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
 4. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rach unku, o którym mowa w art. 223 ust.1
  ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015
 5. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015
 6. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2015
 7. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 8. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
 9. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 10. Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA
  PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
 11. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2015
 12. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samorządowej osoby prawnej wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2015

Zmiany dokumentu