OGŁOSZENIE - MAŁY GRANT „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych”

OGŁOSZENIE - MAŁY GRANT „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych”

 

Na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że w dniu 12 października 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Mikołowie oferta Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej i działalności charytatywnej pn.: „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych”.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 26.10.2015 r. do 28.12.2015 r., a wnioskowana kwota dotacji wynosi 4160 zł. Ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 16 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mikołowie, na stronie internetowej http://www.mikolowski.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mikołowskiego.

Niniejszym informujemy, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w sposób pisemny do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie (decyduje data wpływu do Kancelarii) ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów lub elektronicznie na adres e-mail: joanna.myszor@mikolow.starostwo.gov.pl Plik do pobrania – oferta stowarzyszenia dostępna na BIP

Zmiany dokumentu