Informacja i promocja projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
dot. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi:

informacja i promocja projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy
JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

pełna treśćw załączeniu

Zmiany dokumentu