Sprawozdania za II kw. 2015 roku

Sprawozdania za okres sprawozdawczy II kwartał 2015 roku:

 1. Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
  Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 2. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 3. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
 4. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 5. Rb-50W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2015
 6. Rb-50D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2015
 7. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015
 8. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
 9. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Załączniki

Zmiany dokumentu