Bilanse na 31.12.2014r.

  1. BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2014 r.
  2. BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014
  3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na  na dzień 31-12-2014 r.

Zmiany dokumentu