Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za I kwartał 2015 r. oraz sprawozdania Rb za I kw. 2015 r.

  1. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za I kwartał 2015 r.
  2. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
  3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
  4. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
  5. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
  6. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

w załączeniu

Załączniki

Zmiany dokumentu