Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie przepisów art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r.  poz. 518 z pózn. zm) Starosta  Mikołowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a zostały wywieszone w dniu  26 stycznia 2015r.  Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia.

Zmiany dokumentu