Dostęp do informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU
może wynikać jedynie z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także
w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO
1)   uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1) ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz
z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP,

2) wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych,

3) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych
 i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 
5) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Uzasadnienie takiej decyzja winno zawierać m. in. imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko
w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji
 Statut Powiatu Mikołowskiego

V. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z INFORMACJI
PUBLICZNEJ REGULUJE STATUT POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

1. Dostęp do informacji publicznej Powiatu jest pełny i swobodny z wyjątkiem
ograniczeń wynikających z ustaw.
2. Dostęp i korzystanie z informacji publicznej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w niniejszym rozdziale.

Uprawnionymi do dostępu do informacji publicznej, są wszystkie osoby
zainteresowane (bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego dla
pozyskania informacji publicznej).

1. Informacją publiczną do której dostęp, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie podlega
ograniczeniom są w szczególności:
1) protokoły sesji Rady,
2) protokoły posiedzeń komisji Rady,
3) protokoły posiedzeń Zarządu,
4) uchwały Rady i Zarządu,
5) dokumentacja finansowa i statystyczna,
6) dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, techniczna i inwestycyjna,
7) plany i mapy.
2. Nie udostępnia się informacji wymienionych w ust. 1 na etapie powstawania a
także materiałów roboczych do czasu, gdy staną się obowiązującym dokumentem.
3. Protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie udostępnia się nadto w części
obejmującej przebieg obrad organów powiatu prowadzonych z wyłączeniem
jawności w przypadku, gdy jej wyłączenie dopuszczają przepisy szczególne

1. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną następuje na
wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej może być złożony
w formie ustnej lub pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

1. Poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa formami
udostępniania informacji publicznej dostęp i korzystanie z informacji publicznej
polega w szczególności na umożliwieniu osobom zainteresowanym bezpośredniego
wglądu do wskazanego dokumentu, na skopiowaniu dokumentu, jego wydruku,
przesłaniu lub przeniesieniu na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik
informacji.
2. Wydanie kopii dokumentu w postaci papierowej lub na nośniku elektronicznym jest
ewidencjonowane w rejestrze wydanych kopii prowadzonym przez Starostwo. Rejestr
wydanych kopii zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- nazwę/tytuł dokumentu;
- ilość kopii;
- datę zgłoszenia wniosku i datę wydania kopii;
- podpis osoby wydającej kopię.
3. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną na wniosek osoby
zainteresowanej następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile
dokument w tym celu nie musi być odrębnie przygotowany lub środki techniczne,
którymi dysponuje Starostwo nie umożliwiają przekazania w taki sposób, w jaki
wnioskowała osoba zainteresowana, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
4. Jeżeli kopia dokumentu zawierającego informację publiczną nie może być wydana
niezwłocznie w formie i postaci, której mowa w ust. 3 należy wskazać w jakiej formie
lub postaci dokument może być udostępniony niezwłocznie. W takim przypadku,
jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
5. Jeżeli dokumenty muszą być poszukiwane lub przetwarzane dla potrzeb
udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem, to powinny być one przygotowane i
przekazane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku
wnioskodawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
6. W sytuacjach, gdy zainteresowany chce uzyskać informację (dokument), która jest
dostępna w formie i postaci zwyczajowo przyjętej, w innej formie lub postaci, a jest to
możliwe lecz powoduje dodatkowe koszty, to zainteresowany może zostać obciążony
rzeczywistymi kosztami wytworzenia danej informacji, o czym powinien być
poinformowany w chwili złożenia wniosku.
7. Starosta w drodze zarządzenia wewnętrznego ustali cenę nośnika informacji
(dokumentu), tak aby kopia dokumentu mogła być powszechnie dostępna, a cena
pokrywała koszty udostępnienia tych kopii. Powyższa zasada ma zastosowanie do
udostępniania wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, o
których mowa w odrębnych przepisach.
8. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
to zobowiązana komórka organizacyjna ma obowiązek:
1) udostępnić niezwłocznie informację w zwykłej formie i postaci, albo
2) pouczyć o możliwości uzyskania informacji w innej formie lub postaci
i pouczyć o ewentualnym obowiązku zwrotu poniesionych kosztów, o których
mowa w ust.6, pod rygorem odrzucenia wniosku.
9. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od
decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra
tj. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wydano decyzję o
odmowie udostępnienia informacji.
10. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa udostępnienia informacji ze względu na
wyłączenie jawności przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu
powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

1. Wgląd do dokumentów odbywa się w miejscu w którym dokument ten jest
przechowywany, w godzinach urzędowania i w obecności pracownika.
2. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepis § 88 to dokument
udostępnia się w jednym z następujących sposobów:
1) udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie nie
przyniesie szkody dla integralności tego dokumentu i jest fizycznie możliwe,
2) poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie treści danego
dokumentu,
3) w inny odpowiedni do sytuacji sposób.

1. Dokumenty wymienione w § 89 ust. 1 pkt 1-5, są dostępne w utworzonym
urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej oraz
powszechnie dostępnych zbiorach danych.
2. Informacja publiczna, która nie została publicznie udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej lub inny sposób, jest udostępniana w miejscach jej
przechowywania.”

Załączniki

Zmiany dokumentu