NZOZ Centrum Zdrowia Mikołów


Organ Założycielski: Centrum Zdrowia w Mikołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel spółki: Powiat Mikołowski - 100% udziałów

Nr NIP: 635-180-25-38
Nr REGON: 241294970

Numer KRS: 0000335411 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 
kapitał zakładowy: 6 005 500,00 zł.


Zarządzanie zakładem: 

Rada Nadzorcza: 
Grażyna Sarnes Przewodnicząca 
Michał Mocko Z-ca Przewodniczącej
Danuta Bańczyk Sekretarz

PREZES 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. 
mgr inż. Krystyna Sarna-Smoczyńska
tel. 32 226 08 60 

Dyrektor ds. Medycznych
lek. med. Dariusz Student 
tel. 32 226 08 60 

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych
mgr inż. Anna Borówka
tel. 32 325 76 28

Glówny Księgowy
Karol Jeleń
tel. 32 325 76 36

Zmiany dokumentu