STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. PRAWNYCH W BIURZE OBSŁUGI PRAWNEJ

     STAROSTWO POWIATOWE

W MIKOŁOWIE

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

INSPEKTOR DS. PRAWNYCH W BIURZE OBSŁUGI PRAWNEJ

                                                           (nazwa stanowiska pracy)

 

Niepełny wymiar czasu pracy – 3/5 etatu, umowa o pracę na czas określony           6 miesiecy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony  

(przewidywany okres zatrudnienia)

 

1.    Wymagania niezbędne (konieczne):

 

• wykształcenie: wyższe studia prawnicze;

• udokumentowany łączny co najmniej 2 letni staż pracy w podmiotach wymienionych             w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

•  posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• posiadanie nieposzlakowanej opinii;

• dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ze zm.);

 

 

2. Umiejętności konieczne: 

•  znajomość obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym i innych  przepisów dotyczących samorządów terytorialnych, ustawy                 o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, k.p.c., k.p.a., prawa pracy oraz innych ustaw dot. zadań i kompetencji samorządu powiatowego;

• umiejętność obsługi komputera (m.in. internetu) oraz programu prawniczego LEX;

 

3.  Umiejętności dodatkowe pożądane:

 

•  zaangażowanie, zdolności negocjacyjne, kreatywność i odpowiedzialność,

 komunikatywność;

• zdolności analityczne;

• sumienność, rzetelność, wysoka kultura osobista;

• mile widziana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

• samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją,

• umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków;

• dyspozycyjność . 

 

 

  1. 4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

•   współudział w opiniowaniu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty pod względem redakcyjnym i prawnym;
• udzielanie wyjaśnień i porad prawnych na potrzeby Zarządu, Starosty, Sekretarza i Skarbnika  oraz wydziałów: administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki mieniem i ochrony środowiska, budżetu i finansów a także pracownikom starostwa w zakresie postępowania administracyjnego,
• informowanie Zarządu, Starosty i naczelników wydziałów o zmianach oraz interpretacji  przepisów prawnych dotyczących działalności organów Powiatu oraz merytorycznych wydziałów, w tym prowadzenie wybranych szkoleń dla pracowników starostwa,

• realizację innych czynności związanych z pomocą prawną, a zlecanych przez pracodawcę,  w tym możliwość wykonywania zastępstwa procesowego,

 

 

  1. Warunki pracy:

 

a) niepełny wymiar czasu pracy( 3/5 etatu), termin rozpoczęcia od 01.02.2016 r.;
b) miejsce pracy – Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a – trzykondygnacyjny budynek biurowy – siedziba urzędu Starostwa Powiatowego; Miejsce pracy jest wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne;
c) charakter pracy – praca w ustalonych godzinach pracy, w pomieszczeniu ze stanowiskiem komputerowym , wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i kreatywności oraz umiejętności zarządzania czasem. Częsty bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem wewnętrznym starostwa.

 

 

  1. 6.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu listopadzie 2015 r., tj. miesiącu poprzedzającym publikację niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

  1. 7.     Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne uprawnienia zawodowe lub inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione

i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

6) referencje ( jeśli są);

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa                      w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a – Kancelaria (Sala Obsługi Klienta) lub w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego drogą elektroniczną na adres: kancelaria@mikolowski.pl lub pocztą na adres starostwa z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. prawnych” w terminie do dnia                  07-01-2016 r.  (w przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego). 

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.powiat_mikolow.bip.gov.pl).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2014.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014.1202.).

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz data rozmów kwalifikacyjnych zostaną opublikowane do dnia 12.01.2016 r.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Starosta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych,  43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój nr 216 (I piętro) tel. 32/ 32 48 155.

Pod wskazanym adresem można zapoznać się z regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mikołowie oraz kryterium oceny podczas selekcji końcowej kandydatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu